Inside catering tại trung tâm Vân Sơn Show

? Phục vụ tiệc thôi nôi – Inside catering tại trung tâm Vân Sơn Show.